Kế hoạch kiếm 

TÌM HIỂU NGAY>>

 1.000 USD

thu nhập thụ động

Bảng Hoa Hồng Thành Tích
    PV : GIÁ TRỊ ĐIỂM

- để tính % hoa hồng

    BV : DOANH SỐ (Đ)

- để tính tiền hoa hồng

1 BV = 1 VNĐ

DOANH SỐ

TÍNH HOA HỒNG

252.000.000

100.000.000

30.000.000

5.000.000

180.000.000

60.000.000

15.000.000

GIÁ TRỊ ĐIỂM

PV

10.000

4.000

1.200

200

7.000

2.400

600

TỶ LỆ

HOA HỒNG

21%

15%

9%

3%

18%

12%

6%

1 PV = 25.200 BV

NHIỆM VỤ 1:

XÂY DỰNG NHÓM 20 KHÁCH HÀNG ỦNG HỘ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU NHẬP THỤ ĐỘNG

MỘT GIA ĐÌNH TIÊU DÙNG TRUNG BÌNH

1 TR / THÁNG

20 KHÁCH HÀNG

BẠN

20 TR

x

1 TR / THÁNG

700 PV

NHIỆM VỤ 2:

TÌM KIẾM RA 8 NGƯỜI ĐỒNG HÀNH KINH DOANH

KẾT CẤU THÀNH TÍCH TUÂN THEO QUY LUẬT THÁP 

DO KHÁC NHAU VỀ 

THỜI GIAN ĐỒNG HÀNH

SỐ GIỜ LÀM VIỆC

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ

NÊN KHÁC NHAU VỀ THÀNH TÍCH

DỰ TOÁN THU NHẬP TỪ KẾT CẤU 20 KHÁCH HÀNG VÀ 8 NHÁNH ĐỒNG HÀNH KINH DOANH

Copyright @ Học Viện Prosumer
All rights reserved.

Chính Sách Trả Thưởng

DOANH SỐ

TÍNH HOA HỒNG

252.000.000

100.000.000

30.000.000

5.000.000

180.000.000

60.000.000

15.000.000

GIÁ TRỊ ĐIỂM

PV

10.000

4.000

1.200

200

7.000

2.400

600

TỶ LỆ

HOA HỒNG

21%

15%

9%

3%

18%

12%

6%

HỆ SỐ TÍNH

THƯỞNG CSI

1%

7%

4%

10%

MỨC % HHTT

TRONG THÁNG

9%

3%

6%

0%

B

3%

BẠN

9%

A

3%

C

3%

BRONZE FOUNDATION 15%

B

6%

BẠN

15%

A

6%

C

6%

BRONZE BUILDER 20%